ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

 

     ในระยะ เวลาเริ่มแรกของการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ เดิมมีชื่อเรียกว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสำนักงานเลขาธิการ แบ่งเป็นกองกลางและกองคลัง โดยกองคลังทำหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ยกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     ต่อมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541 เพื่อจัดระเบียบการบริหารงานให้ชัดเจนและเหมาะสม ได้ยกเลิกสำนักงานเลขาธิการ และจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 ให้แบ่งส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น
1. กองกลาง
2. กองแผนงาน
3. กองบริการการศึกษา
4. กองพัฒนานักศึกษา
เมื่อ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และฝ่ายพัสดุได้ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานในสักกัดกองกลาง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

Share